Kategóriák
Otthon és kert

Nyereményjáték szabályzat

vidaXL rózsaszín puha plüss gyerekkanapé - NYEREMÉNYJÁTÉK

Nyereményjáték Részvételi Feltételek

 1. Az Balena Hungary Kft. győri székhelyű gazdasági társaság (székhely: Győr, 9022 Bajcsy-Zsilinszky út 44..; cégjegyzékszám: 08-09-028847; adószám: 25880689-2-08), mint a www.balena.hu online kereskedelmi portál üzemeltetője (a továbbiakban: Balena vagy Szervező) nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék”) szervez természetes személy Facebook felhasználók számára (a továbbiakban: „Felhasználó vagy Résztvevő”).

 2. A Játék 2022. szeptember 27. 00:00-tól és 2022. október 4. 23:59-ig bezárólag tart (a továbbiakban: „Játékidő”).

 3. A Játékban bármely a Facebook-on érvényes regisztrációval rendelkező, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy részt vehet,  a jelen Részvételi Feltételek (a továbbiakban: Szabályzat vagy Részvételi feltételek) 5.1.pontjában meghatározottak szerint. A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes.

 4. A Játék menete:

  4.1. A Játékban részt vesz minden magyarországi lakó - vagy tartózkodási hellyel rendelkező, legkésőbb a Játék kezdőnapján (azaz 2022. szeptember 27. napján) 18. életévét betöltött, cselekvőképes magánszemély, aki a Játékidő alatt az Balena Hungary Facebook oldalán (https://www.facebook.com/BalenaHungary) eleget tesz a Játékot hirdető posztban megadott feltételeknek.
  4.2. A Szervező a Játékidő utolsó napját követő 3 (azaz három) munkanapon belül az 5.1.pontban meghatározott postban megjelölt feladatnak eleget tevő játékosok közül 1 (azaz egy) Nyertest sorsol.
  A Nyertes nyereménye 1 darab vidaXL rózsaszín puha plüss gyerekkanapé. (a továbbiakban: Nyeremény).
  4.3. A Szervező fenntartja a jogot a poszttal kapcsolatban érkező megjegyzések, kommentek moderálására, illetve törlésére is. A Játékra az Balena Általános felhasználási feltételekben rögzített moderálási alapelvek vonatkoznak. Szervező fenntartja a jogot, hogy az azokat megsértő résztvevőket kizárja a Játékból. A résztvevő a kizárása miatt, a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.
  4.4. A Nyertest a Szervező/Szervező által megbízott személy a Facebook-on keresztül értesíti a sorsolást követő 3 (azaz három) munkanapon belül. Az értesítést a Szervező/ Szervező által megbízott személy a sorsolást követően egyszer teszi meg és válaszra 2 (azaz kettő) munkanapot tart fenn. A Nyertes elérhetetlensége esetén az azonosítást a Szervező sikertelennek minősítheti. Amennyiben a jelen Játékszabályzatnak megfelelően (i) a Nyertes kiértesítése, azonosítása vagy esetlegesen személyazonosítása sikertelen, vagy (ii) a Nyereményt a Nyertes nem veszi át, vagy annak átvételét visszautasítja, vagy (iii) a Nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, és ez a sorsolást követően megállapításra kerül, úgy a Szervező a Nyertest jogosult kizárni és pótnyertest sorsolni. A Nyertes a kizárása miatt a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

  4.5. A Nyereményt a Szervező/ a Szervező által megbízott személy a Nyertes sikeres azonosítását követően küldi meg.

  4.6.A sorsolás alkalmával a Szervező 1 (azaz egy) nyertest sorsol a https://randomwinners.com/ szolgáltatásán keresztül. A Nyertes esetleges jelen Szabályzat 5.4. szerinti kizárása esetén a Szervező pótnyertest sorsol.

        4.7.A Nyeremény annak átvételét megelőzően készpénzre nem váltható és nem cserélhető ki másik  nyereménytárgyra;

 1. A Résztvevő elfogadja, hogy a Játék során kizárólag a Szervező és az általa használt https://randomwinners.com/ zárt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó. A sorsolást a Szervező a https://randomwinners.com/ zárt informatikai rendszerének segítségével bonyolítja le, véletlen generálásával; a zárt informatikai rendszer védett a külső beavatkozástól. A Résztvevő e feltételek ellen kifogással nem él.

 2. A Nyertes nyertességének tényét a Szervező az Balena Hungary Facebook közösségi oldalán teszi közzé, ehhez a Nyertes kifejezetten hozzájárul.

 3. A Nyertes a Játékban való részvételével elfogadja, a Nyeremény átvételének további feltételeként a Szervező/Szervező által megbízott személy esetlegesen további adatok/dokumentumok, különös tekintettel az azonosításhoz elengedhetetlen okmányok megküldését (a hello@balena.hu címre), illetve bemutatását igényelheti, vagy az átvételt/nyeremény igénybevételét személyes közreműködéshez, megjelenéshez kötheti.

 4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a saját maga, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a Nyertesről, illetve a nyeremény átadásáról fénykép-, hang - illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. A Résztvevő elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a Szervezőt vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.

 5. A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező vagy a Nyereményt biztosító vállalkozás viseli. A Szervező/ a Nyereményt biztosító vállalkozás ezt meghaladó költségviselésre (különösen, de nem kizárólagosan utazási költségek megtérítése, szállásdíj) nem kötelezhető.

 6. A Nyereménnyel,vagy a Játékmenetével kapcsolatosan az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés, vagy az balena.hu oldalon, illetve a Balena Hungary Facebook oldalon megjelenített grafikai elem kizárólag illusztráció, a Játék tartalma – a jelen Szabályzatban meghatározott kereteken belül - a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.

 7. A nyereményre való jogosultság nem ruházható át.

 8. A Játék ingyenességére tekintettel a Szervező nem felel a Résztvevő, vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében és kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett vagyoni és /vagy nem vagyoni kártérítési igényt, sérelemdíjat.

 9. A jelen Részvételi Feltételekben előírt követelményeinek és feltételeinek való megfelelését és ezen okból a Játékból való kizárását Szervező saját hatáskörben bírálja el.

 10. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

  (a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói 3. rokonsági fokig, a magyar polgári törvénykönyvben meghatározottak alapján;

  (b) a Szervező cégcsoportjába tartozó jogi személyek.

  (c) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói 3. rokonsági fokig, a magyar polgári törvénykönyvben meghatározottak alapján;

  A Részvevő és a Szervező között esetlegesen felmerülő jogvitát a Felek békés úton próbálják meg elrendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bukaresti bíróság jár el.

   

 11. Személyes adatok védelme
  A Kampányban való részvétellel a Résztvevő magára nézve elismeri és elfogadja, hogy személyes adatai adatkezelésbe vonhatók.
  A Kampányban való Résztvevő jogait biztosítja különösen az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet”), továbbá minden olyan jogszabály, amely az Általános Adatvédelmi Rendelet végrehajtásáról vagy a személyes adatok védelmének szabályozásáról 
  rendelkezik Magyarország területén, valamint mindazon végzés, döntés, utasítás, szabály vagy rendelet, amelyet a Felügyeleti hatóság vagy más illetékességgel rendelkező szerv ad ki, ill. helyez kilátásba, és amelyek célja az Adatvédelmi alanyok alapvető jogainak és információszabadságának, így különösen a családi és magánélethez való jog védelme a Magyarország területén megvalósuló adatkezeléssel összefüggésben;

Személyes adataihoz fűződően a Részvevőt, mint adatvédelmi alanyt az alábbi jogok illetik meg: adataikhoz való hozzáférés (ti. abba való betekintés) joga, a nyilvántartásban esetlegesen fellelhető hibák kijavításához, helyesbítéséhez való jog, a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog, a felügyeleti hatóságnál vagy bíróságon beterjeszthető panasz megtételéhez fűződő jog, a személyes adatok törléséhez (elfeledtetéséhez) való jog, az adatkezelés korlátozásához (ti. adatok zárolásához) való jog, valamint az adatok hordozhatóságának biztosításához fűződő jog, a helyzettől függően.

Fenti jogainak gyakorlása érdekében a Résztvevő az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel a kapcsolatot a Szervezővel.
Amennyiben a Résztvevő élni kíván ezen jogok bármelyikével, felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra:

- A személyes adatokat tartalmazó valamennyi nyilvántartás bizalmasságát szigorúan vesszük. Szervező ezért kéri a Részvevőt, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését a Balena Hungary fiókhoz tartozó e-mail címéről küldje el a Szervezőnek. Amennyiben a Részvevő a fentebb említett megkeresés során más e-mail címet használ, úgy a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Résztvevő személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizze.

- a Szervező nem számít fel díjat a Résztvevőnek személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban, kivéve, ha az adatközlésre vagy hozzáférésre vonatkozó kérése jogalap nélküli, ismétlődő vagy túlzó mértékű, mely esetben a Szervező az adatszolgáltatást vagy az adatokhoz való hozzáférést méltányos díj ellenében biztosítja. Szervező az esetleges felmerülő díjakról minden esetben előzetesen, a kérés feldolgozása előtt értesíti a Résztvevőt.

- a Szervező a Résztvevő minden érvényes megkeresésre legfeljebb egy hónapon belül válaszol, kivéve, ha a megkeresésben megfogalmazott kérés kifejezetten bonyolult vagy ha a Résztvevő több megkeresést vagy egyszerre több kérdéskört érintő adatigénylést küldött, mely esetben a Szervező válaszát a megkeresés időpontjától számított legfeljebb három hónapon belül küldi meg a Résztvevőnek. Amennyiben a Szervezőnek egy hónapnál hosszabb időre van szüksége a Résztvevő kérésének feldolgozásához, arról mindenképpen értesíti a Résztvevőt. A válaszadást gyorsítja, s egyben a kérés eredményes feldolgozását segíti, ha a Résztvevő a megkeresésben részletesen leírja, hogy pontosan milyen adatokra vagy dokumentumokra van szüksége, illetve, hogy mivel kapcsolatban merültek fel aggályai, ha vannak ilyenek.

17. Vis maior:

 • e fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem kontrollálható, és/vagy olyan, a Szervezőt ellehetetlenítő, tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Szervező számára a jelen Részvételi feltételekben vállalt kötelezettségek teljesítését;

 • a Vis maior felmerülése, amennyiben az a Szervező által a jelen Részvételi feltételekben vállaltak teljesítését egészben vagy részben akadályozza vagy korlátozza, a Szervezőt ezen kötelezettségek teljesítése és a nemteljesítés következményei alól mentesíti a Polgári Törvénykönyv alapján;

 • a Vis maior felmerüléséről, esetlegesen az annak következtében történtekről a Szervező a tudomásra jutástól számított 5 munkanapon belül tájékoztatja az Ügyfeleket/Felhasználókat;

 1. A Résztvevő a Játékban való részvételével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Ha a Felhasználó a jelen Szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerülhet. A Felhasználó/Ügyfél elfogadja, hogy az balena.hu oldalon a jelen Játékhoz kapcsolódóan feltüntetett adatok és információk a Szervező zárt elektronikus rendszeréből származnak és a zárt elektronikus rendszer által mértek, az Ügyfél Játékban való részvétellel elfogadja azok helyességét és valósságát.

 2. Játékkal kapcsolatban felvilágosításkérésvalamint panaszmegtétele az balena.hu oldal ügyfélszolgálata részére e-mail útján küldhető és küldendő.

 3. A Szervező fenntartja a jogot a jelen Játék bármikor, indokolás nélkül történő felfüggesztésére, leállítására, beszüntetésére, feltételeinek módosítására, akár visszamenőleges hatállyal is, amelyről a balena.hu erre szolgáló felületén és/vagy a Balena Hungary Facebook közösségi oldalán értesítheti az Ügyfeleket/Felhasználókat.

 4. A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.A Szervező a Facebook által tárolt adatokért, valamint a Facebook adatszolgáltatásért nem felel. A Játék a Facebook használati feltételeinek megfelelően került kialakításra. A Játék során a Résztvevő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az adatokat a Szervező a Játék szervezésében közreműködők felé továbbítsa, a Szervező adatkezelési szabályzatának megfelelően.

 5. A Játék lebonyolítására a balena.hu  Adatkezelési feltételei (elérhető: https://balena.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy), valamint a magyar adatvédelmi törvény rendelkezései vonatkoznak;

 1. Résztvevő Játékban való részvételével elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja.

  Győr, 2023. szeptember 27. a Játék szervezője

  Balena Hungary Kft. - balena.hu

  Minden jog fenntartva!